Privacyverklaring

Inleiding privacyverklaring

FBM Solutions, hecht veel belang aan je privacy. Wij besteden de nodige aandacht bij de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze website en/of de overeengekomen dienstverlening, stem je in met deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
FBM Solutions, Verloren Kost 57 bus D, 3680 Maaseik, KBO 0607.886.528
Tel: +32 (0)475 48 00 13
Email: info@fbmsolutions.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

FBM Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voornaam, achternaam, woonplaats of adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaal nummer, ondernemingsnummer, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, samenstelling gezin, beroep en functie... Kortom alle gegevens die wettelijk vereist zijn voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FBM Solutions verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact met je op te nemen per email of telefoon, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. In het kader van onze klantovereenkomst voor de uitoefening van onze dienstverlening, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking en adviezen inzake boekhouding, belastingaangifte, witwaswetgeving d.d. 18.09.2017 ten aanzien van de Belgische of Europese overheden in uitvoering van wettelijke verplichtingen of in uitvoering van een juridische verplichting. FBM solutions verwerkt naast persoonsgegevens die door haar cliënteel of aanverwanten worden verstrekt, ook gegevens van leveranciers, klanten en openbare bronnen zoals de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, de Balanscentrale voor de wettelijke en deontologische uitoefening van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FBM Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met inachtneming dat bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. Persoonsgegevens die je verzendt via ons contactformulier worden maximaal zeven dagen behouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

FBM Solutions behandelt je persoonsgegevens met de grootste zorg en verkoopt of deelt je gegevens niet aan derde partijen en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke of juridische verplichtingen met de overheden. FBM Solutions heeft alle voorzieningen getroffen, om ongeoorloofd gebruik te vermijden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FBM Solutions. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fbmsolutions.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar alleszins binnen 30 dagen. Indien je van oordeel bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR-regelgeving, kan je steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel +32 (0)2 274 48 00 of E-mail: contact@apd-gba.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FBM Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. FBM Solutions bewaart je persoonsgegevens bovendien niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke en contractuele verplichtingen terzake. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fbmsolutions.be of Tel. 0475 48 00 13.

Wijzigingen en updates

FBM Solutions kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.